Sista pusselbiten för att få Ringleden runt Stockholm klar

Projektchef Lars Lilja har ett övergripande ansvar för att leverera ett underlag för en östlig förbindelse i Stockholm till Sverigeförhandlingen.

Underlaget till Sverigeförhandlingen tar bland annat upp hur man tekniskt skulle kunna lösa en förbindelse mellan Norra och Södra länken, utan att göra några ingrepp i Nationalstadsparken. Underlaget som ska lämnas till Sverigeförhandlingen den 15 januari 2016, kommer även att ta upp när i tid en eventuell östlig förbindelse skulle kunna genomföras och vad den kan tänkas kosta.

Lars Lilja har mångårig erfarenhet från att arbeta med Stora projekt. Han har bland annat arbetet med Södra länken och är nu projektchef för Norra länken, inklusive Hagastaden, och Östlig förbindelse.

– Jag har jobbat med stora projekt i ungefär 23 år och har arbetat i Trafikverket och Vägverket i nästan 40 år. Så jag har en hel del erfarenheter med mig i bagaget, säger Lars.

I nationell plan för transportsystemet 2014-2025 skriver regeringen att medel (2 miljarder) är avsatta för att möjliggöra ett fullständigt genomförande av utredningar inklusive projektering för en östlig förbindelse. Det är ännu inte beslutat att det ska byggas en Östlig förbindelse, utan Trafikverket har fått i uppdrag att utreda vilka möjligheter som finns att göra det. Sverigeförhandlingen har i sin tur i uppdrag av Regeringen att förhandla med berörda kommuner om medfinansiering.

En östlig förbindelse, eller österleden, som förbindelsen tidigare kallats har diskuterats sedan 1920-talet i olika sträckningar. Östlig förbindelse är en trafiktunnel för vägtrafik och kollektivtrafik (buss och spårtrafik) som sträcker sig mellan Nacka och Värtan samt förbinder Norra och Södra länken.

Trafikverket tittar nu på två olika alternativa lösningar för en förbindelse, en sänktunnel eller en bergtunnel i Saltsjön.

ostlig_forbindelse.jpg