Förbifarten – Ur ett jämställdhetsperspektiv

Kvinnor föredrar bilen som transportmedel. I 73 % av alla resor som görs av kvinnor i Sverige väljs bilen som färdmedel. På andra plats kommer cykel, tredje bussen och på fjärde plats kommer spårbunden trafik.

Trots att bilen är överlägset populärast som färdmedel bland kvinnor kan man höra ”att bygga förbifarten är att bygga för män” i debatten. De hänvisar till att fler män än kvinnor kör bil och att man därför ur jämställdhetssynpunkt bör satsa på utbyggnad av kollektivtrafiken, framförallt tunnelbanan. Enligt den resvaneundersökning som utförs av Trafikanalys är skillnaden på andelen resor med bil som färdmedel mellan män och kvinnor endast 3 procentenheter - Män 76 % och Kvinnor 73 %. Skillnaden på antalet valda resor med spårbunden trafik är marginell mellan könen.

Det finns många bra anledningar till att bygga ut kollektivtrafiken men jämställdhet mellan könen är inte en av dem. Visst finns det en liten skillnad i resvanorna mellan könen, men att säga att kvinnor åker mer med spårbunden trafik än med bil är helt enkelt inte sant.

Förbifarten kan ge bilpendlarna en smidigare vardag, och vem har egentligen störst nytta av det, män eller kvinnor? Om vi tittar på resvaneundersökningarna kan vi dra slutsatsen att kvinnor kan dra störst nytta av Förbifarten i sitt vardagsliv. Detta eftersom kvinnor gör mer serviceresor än män, alltså resor med obestämda tider. Män däremot gör fler tjänsteresor än kvinnor, resor med fasta tider där kollektivtrafik är ett lämpligt färdmedel. En trolig anledning till denna skillnad är att kvinnor ofta har större ansvar i hemmet och därför sköter uppgifter som bland annat handling och hämtning av barn. Det är resor där bilen är det smidigaste färdmedlet.

Att satsa på vägar är att bygga för kvinnor likaväl som för män och Förbifart Stockholm kommer att förenkla många kvinnors vardagspussel!