Körkort

 Lika viktigt för mobiliteten som god infrastruktur och tillgång till bil, fast kanske inte lika framträdande i debatten, är tillgången till körkort.

Den som inte har körkort är inte i åtnjutande av de friheter och möjligheter som bilen ger när det gäller val av arbete, bostad och fritid. I detta ligger en stark jämlikhetsaspekt och BIL Sweden anser att det är ett samhällsproblem när unga nu inte anser sig ha råd eller tid att ta körkort. Nästan hälften av alla 24-åringar saknar idag körkort.

Till del beror det på att många, framför allt i städerna, inte upplever behovet av körkort starkt förrän i samband med att de ska skaffa familj eller efter studierna etablera sig på arbetsmarknaden. Vi har därför sett en ökning av män och kvinnor som skaffar kortet sent, runt trettio års ålder.

Tecken finns dock på att de stegrade priserna gjort att körkortsinnehav har blivit en klassfråga eller, med dagens terminologi, en fråga om utanförskap. Runt 10 procent av dem som väntar med sitt körkort får det aldrig.

Ett utmärkt sätt att göra insteg på arbetsmarknaden är att skaffa behörighet för lastbil, buss eller taxi. Arbetsförmedlingen förutser en fortsatt ökad efterfrågan tillsammans med stora pensionsavgångar inom transportbranschen de närmaste åren. Tillgången till utbildad arbetskraft blir då en nyckelfaktor för fortsatt tillväxt.

BIL Sweden anser därför att:

  • Fler unga borde ta körkort.
  • Alla måste få samma förutsättningar att ta körkort – gärna genom trafikutbildning i skolan.
  • Det ska inte upplevas som för krångligt och för dyrt att ta körkort.
  • Ett RATT-avdrag eller en momssänkning skulle sänka tröskeln till körkort för många unga.

 
Läs mer om att ta körkort på Körkortsportalen.