Urban miljö

Det finns miljöproblem som endast upplevs lokalt, men som det icke desto mindre kan vara nog så angeläget att ta itu med.

• Lokala emissioner. Grova partiklar, kväveoxider, ozon med mera, är lokala utsläpp som påverkar människors hälsa. Det återstår fortfarande att forska kring vilka av dessa utsläpp som är farligast och hur farliga de är. Men redan nu finns gränsvärden för partiklar och vi kan konstatera att många åtgärder för att begränsa dem är väl motiverade av hälsoskäl. Att begränsa trafik med dubbdäck kan vara en åtgärd. Ordentlig ventilation av väg- och spårtunnlar, stationer och så vidare, är också viktigt. Bättre däck och bättre vägbeläggning kan ge förbättringar. Tekniska förbättringar på fordon är också en framkomlig väg. Många partiklar kommer till exempel från bromsar, som borde vara möjliga att kapsla in.

• Buller. Ljud från väg- och spårtrafik är bland de största källorna till buller i städer. Åtgärder som kan minska buller från vägtrafiken är bland annat sänkta hastigheter, bättre däck och vägbeläggning, tystare motorer (eldrift), bättre aerodynamik och naturligtvis även fysisk avskärmning av själva trafiken från omgivningen.

• Trängsel. Även trängsel kan betecknas som ett miljöproblem. Köer gör att trafiken förbrukar mer energi och, åtminstone med konventionella fordon, ger upphov till större utsläpp. Förseningar och långa transporttider ger ökade kostnader. Trängseln påverkar också vår upplevelse av staden genom att den skapar en stressigare och besvärligare stadsmiljö. Åtgärder för att minska trängseln i städer måste trots allt utgå ifrån att många människor och mycket gods faktiskt ska transporteras på en begränsad yta.

Därför behöver det urbana trafiksystemet hög kapacitet och effektivitet. Ny infrastruktur kräver ofta ett smart utnyttjande av ytor under jord (tunnlar, garage, stationer) och över marken (broar och viadukter, parkeringstorn). Moderna system för att styra kollektivtrafik och godstrafik samt informera biltrafiken om restider och hinder (traffic management) höjer effektiviteten avsevärt. Utvecklade tjänster som hemleveranser av dagligvaror eller samåkningsprogram på stora företag kan göra att flera resor kan slås ihop till  en. Möjlighet till flexibla arbetstider hjälper till att jämna ut topparna i rusningstrafiken.