Livscykelperspektivet

Ett fordon består av ett oerhört stort antal material, ämnen och kemikalier. Många av dessa skulle påverka miljön negativt om de inte togs tillvara när fordonet har tjänat ut. Fordonstillverkarna tar därför ett producentansvar för produkten under hela dess livscykel, vilket inkluderar skrotning och återvinning.

Tidigare har målsättningen varit att återvinna 85 procent av materialet i fordonen, men dag återvinns cirka 90 procent. Detta är en mycket hög siffra som har uppnåtts genom ett gott samarbete mellan olika företag och branscher. Målet är nu att uppnå 95 procents återvinning.
 
Tillsammans med bildemonterare och återvinningsföretag arbetar fordonsbranschen för att ständigt förbättra såväl den faktiska återvinningen som de administrativa processerna med rapportering och uppföljning, som gör det möjligt att säkerställa att målet uppnås. Läs mer om skrotning och vad producentansvaret innebär för dig som bilägare, på BIL Swedens hemsida.

Produktionsprocesser i fordonsindustrin blir alltmer effektiva och använder i ökande grad återvunnet material. Fordonstillverkare börjar sätta mål för mängden återvunnet material som ska gå in i produktionen. Mer information kan fås på fordonsföretagens hemsidor och via deras miljö- eller CSR-ansvariga.