Miljö

Bilen gör det möjligt för oss alla att leva våra liv som vi vill. Utan vägtrafiken skulle inte varor kunna distribueras, tjänster skulle inte kunna utföras och människor skulle inte kunna arbeta. Vi skulle inte kunna köpa en energisnålare kyl till vårt kök. Vi skulle inte kunna transportera vårt avfall till återvinning! Dessutom skulle våra privata aktiviteter, idrott, socialt liv, familjeliv och så vidare, bli lidande. Vi skulle inte kunna bosätta oss var vi vill. Detta, och mycket mer, är vad vi menar med ”Utan bilen stannar Sverige”.


Negativa effekter finns förstås. Vägtrafiken påverkar miljön, genom utsläpp av från motorns förbränning och från delarnas slitage, genom buller från vägar och genom den materialanvändning och de processer som tillverkning och demontering av fordonen innebär. Vi betalar en mångfald av skatter och miljöavgifter som ska väga upp för alla negativa effekter.

Trots att bilismen betalar skyhöga skatter för exempelvis utsläpp av koldioxid, så väljer de flesta av oss att betala priset, därför att det övertrumfas av det positiva vi kan uppnå med vår fria mobilitet. Det är viktigt att den rörligheten inte begränsas, men det är också viktigt att oförtrutet arbeta med miljöproblemens lösning! Det gör fordonsindustrin, med en uppsjö av egna initiativ, men också drivet av lagar och regler. Här nedan ges några exempel på detta.

- En mångfald av nya tekniker för avgasfri eller fossilbränslefri framdrivning har lanserats de senaste åren och utvecklingen går fortsatt snabbt framåt.

- Genom förbränningsoptimering och avancerad avgasrening har hälsoskadliga emissioner i avgaser reducerats till ett acceptabelt minimum för moderna förbränningsmotorer.

- Moderna fordon blir alltmer energieffektiva, vilket ger lägre utsläpp för varje given körsträcka.

- Allt större andel av materialet i fordon återvinns - mer än vad som gäller för andra komplicerade produkter. Ambitionsnivån höjs successivt. Dessutom arbetar industrin med att ersätta och fasa ut farliga ämnen i produktionen.

- Bättre aerodynamik, mindre friktion i slitdelar och elektrifiering av drivlinor gör att fordonen bullrar allt mindre. Det mesta bullret kommer nu från däck och vägbanor.

Under respektive rubrik till vänster på sidan finns fakta och resonemang kring olika teman som rör ämnet miljö.